Skip to content

harai-gl

Harai-Tsurikomi-Ashi

Fejning-Træk-Løft-Fod

harai-gl

Harai-Tsurikomi-Ashi

Harai-Tsurikomi-Ashi 2

Christians Kamp trick

Jan's Combo move