Seio-Otoshi

Seoi-Otoshi

Skulder-dropkast

Seio Otoshi

Seio-Otoshi

Seoi-Otoshi - Morote style

Kombination De-Ashi-Barai -> Seoi-Otoshi

Kombination Ko-Uchi-Gari -> Seoi-otoshi